Algemene verkoopsvoorwaarden Vancovienno

  1. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
  2. De goederen worden vervoerd op kosten en risico van de koper. Indien deze afgehaald zijn bij de verkoper. Bij aftekenen van de leveringsbon verklaart de koper of vervoerder de artikelen in goede en correcte staat ontvangen te hebben. Vanaf het aftekenen is de koper verantwoordelijk voor de correcte behandeling en bewaring van de goederen. De verkoper kan voor slechte behandeling van producten achteraf nooit aansprakelijk gesteld worden.
  3. Onze leveringen zijn contant betaalbaar of uiterlijk binnen de 30 dagen na factuur datum tenzij andersluidend op de offerte of verkoopovereenkomst. Eerste levering aan nieuwe koper dient altijd en zonder uitzondering contant betaald te worden.
  4. De geleverde koopwaar blijft eigendom van de verkoper zolang de volledige prijs niet is betaald. 
  5. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 12.5% per jaar en met een minimum van 75€.
  6. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 10 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag. Dit geld als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.
  7. Al onze overeenkomsten worden beheerste door het Belgisch Recht. Voor alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst zijn enkel de rechtbanken bevoegd die gelegen zijn in het rechtsgebied waar zich de uitbating van de verkoper bevindt. Voor de verkoper is de Rechtbank van Gent, afdeling Veurne bevoegd.


PLMA IFS UTZ HIB


RSPO

4-0985-17-100-00
Check our progress at www.rspo.org